Tien vragen om uw strategie te beoordelen

Strategietest voor zorginstellingen

McKinsey publiceerde enkele jaren geleden een strategietest, gebaseerd op uitgebreid onderzoek. Aan de hand van 10 vragen kan de kwaliteit van de huidige strategie van een onderneming worden bepaald. Mede gebaseerd op onze praktijkervaringen hebben wij deze test vertaald naar de zorgsector. De eerste vraag is in feite de ultieme test. De laatste twee vragen gaan over de implementatie. De vragen zijn zo geformuleerd dat ze voor elke zorginstelling toepasbaar zijn.

Uiteraard is deze test niet een afvinklijstje, maar bedoeld om de strategische dialoog over de kwaliteit van de koers van uw instelling te voeren.

Test 1: Presteert uw organisatie beter dan het sectorgemiddelde?

Met een goede strategie kan een zorginstelling het verschil maken. Bijvoorbeeld in termen van rendement, klantwaardering of kwaliteit. Sterke zorginstellingen zijn koplopers.

Test 2: Maakt uw strategie gebruik van een echt concurrentievoordeel?

Er zijn twee bronnen van concurrentievoordelen: positievoordelen (zoals marktaandeel of geografische ligging) en specifieke competenties (organisatiespecifieke kennis en kunde, die ten grondslag ligt aan het onderscheidend vermogen van de zorginstelling). Denk aan competenties om innovaties snel te implementeren of aan samenwerkingsvaardigheden in netwerkverband.

Test 3: Zijn uw marktsegmentatie en doelgroepkeuze fijnmazig genoeg?

Marktsegmentatie (het onderverdelen van de markt in homogene segmenten) en doelgroepkeuze (het kiezen van de segmenten waarop de instelling zich richt) verklaren in hoge mate verschillen in groei tussen organisaties. ‘Waar’ te concurreren verdient meer aandacht dan ‘hoe’ te concurreren.

Test 4: Speelt uw strategie in op de structurele trends?

De meeste strategieën geven te weinig aandacht aan de analyse van trends. Daarbij gaat het vooral om het zo concreet mogelijk inschatten van de impact op de organisatie en om het op waarde schatten van ‘early adopters’ in de markt.

Test 5: Berust uw strategie op eigen strategische inzichten?

Openbare bronnen en sectorrapporten zijn voor iedereen beschikbaar, maar onvoldoende als basis voor strategische analyse. Juist de analyse van de eigen data en het directe contact met klanten (‘customer insights’) vormen het fundament voor een onderscheidende strategie.

Test 6: Houdt uw strategie voldoende rekening met onzekerheid?

De toekomst is onzekerder dan ooit. Een goede strategie houdt rekening met verschillende scenario’s en voorziet in ‘early warning signals’.

Test 7: Is uw strategie in balans tussen vastberadenheid en flexibiliteit?

Een goede strategie maakt onderscheid naar verschillende soorten keuzes: belangrijke strategische besluiten die niet meer ter discussie staan en vastberaden worden uitgevoerd, en strategische opties waaruit op een later moment definitieve keuzes worden gemaakt, afhankelijk van de marktomstandigheden op dat moment.

Test 8: Is uw strategie vrij van vooringenomenheid?

In strategische besluitvormingsprocessen speelt vooringenomenheid vaak een belangrijke, maar onopgemerkte rol. Met als risico dat informatie te veel of te weinig aandacht krijgt, de eigen kracht wordt overschat, te veel waarde wordt gehecht aan iemands inbreng of te snel tot actie wordt overgegaan zonder dat grondig is nagedacht.

Test 9: Bestaat er voldoende vertrouwen in uw strategie?

Vertrouwen in de strategie is essentieel voor een succesvolle implementatie. Het gaat hierbij niet alleen om met de mond beleden draagvlak, maar om echt en zichtbaar commitment bij de sleutelspelers binnen de organisatie en bij de belangrijkste externe stakeholders.

Test 10: Is uw strategie vertaald in een actieplan?

Een strategische richting gaat vooral over ‘waarom’, ‘waarheen’, ‘waar’, ‘wat, voor wie’. Een strategisch actieplan beschrijft op een heldere en eenduidige wijze hoe de organisatie vanuit de huidige situatie de beoogde situatie bereikt (wie, wat, wanneer, hoe, met wie).

Uiteraard is deze test niet een afvinklijstje, maar bedoeld om de strategische dialoog over de kwaliteit van de koers van uw instelling te voeren. Betrek daarbij meerdere sleutelfunctionarissen (waaronder de Raad van Toezicht) en vergeet de tegendraadse denkers niet. Strategievorming begint bij de test van de huidige strategie.

Nieuwe rollen van ziekenhuizen en dokters bij strategische keuzes

Untitled

Inhoud en proces van strategievorming in ziekenhuizen veranderen. Gericht op echte en eenduidige keuzes.

Sinds 1 januari 2015 is er een bijzondere situatie ontstaan. Ziekenhuizen worden als één bedrijf integraal bekostigd, terwijl ze gesplitst zijn in een ‘ziekenhuisbedrijf’ en een ‘doktersbedrijf’. En dat laatste is ook nog eens het indirecte gevolg van het eerste. Door de integrale bekostiging werd een fiscale streep gezet door de ondernemerstatus van vrijgevestigde medische specialisten. Om het fiscaal ondernemerschap in stand te kunnen houden werden nieuwe modellen opgetuigd, waar het overgrote deel van de specialisten een keuze uit heeft gemaakt. Met als resultaat dat vrijwel elk ziekenhuis nu een apart medisch specialistisch bedrijf heeft met een eigen bestuur. Om daadwerkelijk door de fiscus als onderneming geaccepteerd te worden dient een medisch specialistisch bedrijf echt te gaan ondernemen. Dat betekent in elk geval personeel aannemen, investeringen doen en risico’s lopen.

Tussen het ziekenhuis en het doktersbedrijf is een zogeheten ‘business-to-business’ relatie ontstaan.

Een bijzondere relatie, want het ziekenhuis is de enige klant van het doktersbedrijf, dat op haar beurt weer de belangrijkste leverancier van het ziekenhuis is. Het ziekenhuis heeft feitelijk haar ‘core business’ uitbesteed aan het doktersbedrijf. Op zich kunnen ziekenhuizen kiezen voor een andere leverancier en doktersbedrijven voor een andere klant, maar voorlopig zal dat wel theorie zijn.

Tegen deze achtergrond is het van essentieel belang dat ziekenhuis en doktersbedrijf hun strategie op elkaar afstemmen, zo niet een gemeenschappelijke strategie voeren. In het verleden (hoewel soms nog) werden strategische beleidsplannen opgesteld onder verantwoordelijkheid van de raden van bestuur en bestonden daarnaast medische beleidsplannen van de medische staf. Later werd overgegaan op gezamenlijke meerjarenplannen, waarbij het strategieproces vooral gericht was op het creëren van draagvlak bij de dokters. Met als gevolg weinig inhoudelijke scherpte, veel gemeenplaatsen en onderling uitwisselbare teksten. Een ieder kon er iets van zijn gading in terug vinden, wat tot op zekere hoogte paste bij een cultuur van ‘leven en laten leven’. Bestuurders die de afgelopen jaren hebben geprobeerd om echte keuzes te maken, weten hoe lastig dat is.

De veranderde context stelt nieuwe eisen aan zowel de inhoud als het proces van strategievorming in ziekenhuizen.

De veranderde context stelt nieuwe eisen aan zowel de inhoud als het proces van strategievorming in ziekenhuizen. Inhoudelijk zullen er echte en eenduidige keuzes gemaakt moeten worden, anders ontstaan er misverstanden tussen de contractpartners: ziekenhuis en doktersbedrijf. Die keuzes gaan vooral over positionering, doelgroepen, zorgaanbod, speerpunten, locatieprofielen, innovatie en investeringen (en de financiering daarvan). In het proces van strategievorming is draagvlak bij de hele medische staf niet meer de eerste prioriteit van ziekenhuisbestuurders. Voor hen gaat het in de eerste plaats om consensus en heldere contractuele afspraken met het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Het is primair aan het bestuur van het MSB om ervoor te zorgen dat de dokters zich achter de strategische richting scharen. Dat vraagt om een goede strategische dialoog binnen het MSB en doet een beroep op de strategische en communicatieve competenties van de MSB-bestuurders. Verstandige ziekenhuisbestuurders onderkennen dat en bieden daarbij ondersteuning.

Het is even wennen, maar nieuwe tijden brengen nieuwe kansen. Op echte en eenduidige strategische keuzes.

Advies en begeleiding bij strategische samenwerking van twee ziekenhuizen

Onze adviseurs ontwikkelen het samenwerkingsinitiatief tussen het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein en Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Een complex samenspel tussen de verschillende belangen van maatschappen en specialisten, afdelingen, zorgverzekeraars en overheidsbeleid.

Veranderingen in de zorg door de marktwerking vragen om een efficiëntere taakverdeling tussen specialistische ziekenhuizen. Het beleid van de overheid dwingt ziekenhuizen steeds meer hun krachten strategisch te bundelen. Bij deze (complexe) vormen van zorg bieden wij gerichte ondersteuning.

De markt vraagt om strategisch samenwerken

De ziekenhuizen willen met de samenwerking bereiken dat specialistische zorg dichtbij beschikbaar blijft. Ze stelt de samenwerking het St. Antonius Ziekenhuis in staat om relatief weinig voorkomende aandoeningen van topklinische aard te kunnen blijven uitvoeren. In het bij elkaar brengen van al deze belangen hebben onze adviseurs een ondersteunende rol gespeeld.

“Ziekenhuizen en andere zorginstellingen staan voor grote strategische keuzes. Wat is een toekomstbestendige, onderscheidende en geloofwaardige positionering?”

Bram den Engelsen, partner Twynstra Gudde

Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning

Onze adviseurs focussen zich in dit proces vooral op het vastleggen van algemene kaders waarbinnen samenwerkingsinitiatieven zich verder kunnen ontplooien. Specifiekere afspraken tussen maatschappen zijn vastgelegd in de verschillende deelovereenkomsten, waarbij wij tevens adviseren. In dit proces begeleiden we de ziekenhuizen zowel inhoudelijk als procesmatig, omdat we op beide fronten uitgebreide expertise hebben ontwikkeld.

Mocht u ook een dergelijk traject willen doorlopen, of wilt u verder praten over deze aanpak of advies op maat, neem dan contact met ons op.

Creatieve destructie in Dokkum: wie volgt?

Dokkum schrijft opnieuw geschiedenis. Dit keer betreft het niet Bonifatius, maar ‘Sionsberg 2.0’. Het veelbesproken failliete Dokkumse ziekenhuis maakt plaats voor een nieuw concept. Dat bestaat uit huisartsendiensten, anderhalvelijnszorg, poliklinische diensten en dagverpleging, met veel aandacht voor multidisciplinaire ouderenzorg. De bevolking is enthousiast.

‘Sionsberg 2.0’ is een voorbeeld van zogeheten ‘creatieve destructie’. Een term die slaat op een proces van innovatie, waarbij een nieuw concept het oude vernietigt. Ofwel: Sionsberg 2.0 is geen ‘klassiek ziekenhuis’ zo werd in de media gemeld. Je kunt erover discussiëren of dit voorbeeld nu uit nood is geboren of een bewuste innovatie is. Feit is dat men in Dokkum van de nood een deugd heeft gemaakt en concreet invulling geeft aan het ‘gezondheidscentrum 2020’.

Dit concept is in de NVZ-publicatie ‘Krachtig Kiezen’ (2014) omschreven als “een breder concept voor basiszorg, waar huisartsen, medisch specialisten, nurse practitioners, apothekers, psychologen en paramedici multidisciplinair samenwerken. In die centra vindt basale diagnostiek plaats en kunnen kleine interventies worden gedaan. Vanuit het perspectief van verplaatsing van ziekenhuiszorg zou het de plek worden waar een deel van de poliklinische zorg en dagbehandeling plaatsvindt en waar in sommige gevallen ook een beperkt aantal bedden is (als voorziening tussen het ziekenhuis en thuis). Het gezondheidscentrum is ook de plaats van waaruit preventie en voorlichting verder gestalte krijgen en waar ondersteuning van chronisch zieken bij zelfmanagement wordt geboden”.

In de NVZ-publicatie wordt gesteld dat de achterliggende gedachte bij het concept van het ‘gezondheidscentrum 2020’ is dat het traditionele onderscheid tussen eerste- en tweedelijn wordt doorbroken. De benaming ‘anderhalvelijn’ is hiervoor eigenlijk ongelukkig, omdat dit ofwel lijkt op een doorontwikkeling van de eerstelijn, of wel suggereert dat het iets tussen de eerste- en tweedelijn is. In essentie gaat het om een nieuw concept, waartoe de huidige eerstelijnsaanbieders en de ziekenhuizen gezamenlijk het initiatief moeten nemen, in samenspraak met patiëntenorganisaties en verzekeraars, zo bepleit de NVZ-publicatie.

‘Sionsberg 2.0’ is dus geen gelegenheidsoplossing, maar een eerste concreet voorbeeld van dit nieuwe concept. Zo’n concept kan heel goed een joint venture zijn van het ziekenhuis, medisch specialisten, huisartsen en andere zorgaanbieders. Daarmee is het dus ook een strategische optie voor een ziekenhuis. Wie dit als ziekenhuis-bestuurder onderkent kijkt ook anders aan tegen een fenomeen als substitutie van de tweede- naar de eerstelijn, waar verzekeraars sterk op aandringen. Nu wordt substitutie door ziekenhuizen en medisch specialisten vaak gezien als een bedreigend ‘moetje’, in plaats van als een kans om te innoveren.

Het is dus verstandig om niet te wachten op een faillissement of op de officiële afkondiging van het einde van het ‘klassieke ziekenhuis’. Wie visie en lef heeft innoveert zelf en kiest voor nieuwe en toekomstgerichte bedrijfsmodellen en concepten. Zoals het ‘gezondheidscentrum 2020’. Wie volgt Dokkum?

Onzin over patiëntenkeuze

“Patiënt kiest niet voor ‘beste’ ziekenhuis”. Deze kop, ontleend aan de site van het NIVEL, was de afgelopen week veelvuldig in het nieuws. Bedoeld als kernboodschap van een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) waarin de resultaten van een onderzoek worden beschreven. Met zo’n kop hoeven ziekenhuisbestuurders zich dus niet zo druk te maken over hun concurrentiepositie en vinden tegenstanders van marktwerking het gelijk aan hun zijde. Helaas is hier sprake van een vlag die de lading niet dekt.

De onderzoekers treft overigens weinig blaam. Zij geven in hun artikel aan dat de resultaten niet gegeneraliseerd kunnen worden naar de totale populatie van ziekenhuispatiënten, omdat de steekproef ‘wellicht’ niet representatief was. De onderzoekers vragen om een voorzichtige interpretatie en pleiten voor een validatie via kwantitatief onderzoek.

Er is alle reden om heel voorzichtig om te gaan met deze onderzoeksresultaten en de genoemde kop is gewoon misleidend. De onderzoeksmethode bestond uit 142 semi-gestructureerde interviews met poliklinische patiënten van 2 afdelingen (Interne Geneeskunde en Heelkunde) in 3 ziekenhuizen. De meeste patiënten waren autochtone vrouwen in de leeftijd van 40 – 64 jaar met middelbaar beroepsonderwijs als hoogst genoten opleiding. Van de 3 ziekenhuizen was er 1 UMC, 1 groot algemeen ziekenhuis in een landelijke omgeving zonder alternatieven binnen een straal van 10 kilometer en 1 groot algemeen ziekenhuis in een stedelijke omgeving met 2 alternatieven in de buurt. De patiënten werden ondervraagd in of in de buurt van de wachtkamer.

Het behoeft dus geen betoog dat deze onderzoeksgroep niet representatief is voor de totale populatie van ziekenhuispatiënten. Dat geldt ook voor de niet bepaald neutrale setting van het onderzoek: in of bij de wachtkamer.

De onderzoekers doen overigens een te prijzen poging om de patiënten te segmenteren naar het al dan niet gebruiken van kwaliteitsinformatie en het in overweging nemen van andere ziekenhuizen. Dat leidt tot 4 segmenten, van ‘passief’ via (twee soorten) ‘semi-actief’ tot ‘actief’. In dit onderzoek bleek 70% ‘passief’, wat betekent dat dus 30% (semi-)actief is. Het is de vraag of vijf tot 10 jaar geleden deze laatste groep ook al zo groot was geweest. Ofwel, zelfs uit dit qua populatie en setting beperkte onderzoek, blijkt dat 3 op de 10 ondervraagde patiënten wel degelijk (semi)actief zijn en dus niet klakkeloos naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan.

In achtereenvolgende brancherapporten (2010, 2011) heeft de NVZ al gepubliceerd over de zichtbare effecten van marktwerking op marktaandelen van ziekenhuizen en over de reisbereidheid van patiënten. Patiënten weten in toenemende mate dat er iets te kiezen is en doen dat ook. En ziekenhuizen en medisch specialisten merken dat in hun productie en marktaandeel. Natuurlijk, er zijn verschillen. Tussen patiënten, tussen ziekenhuizen, tussen regio’s. Maar laten we nu niet het nieuwe jaar ingaan met de gedachte dat patiëntenkeuze in het algemeen nauwelijks relevant is en dat ziekenhuizen niet of nauwelijks met elkaar concurreren.

De onderzoekers wijzen terecht op de beperkingen van hun onderzoek, maar de wijze waarop het NIVEL de resultaten ‘framed’ en de wijze waarop de (vak)pers dit zonder meer overneemt zijn te betreuren. We zullen het maar houden op een stroeve start van 2015. Maar ziekenhuisbestuurders: pas op voor een valse start, door blindelings op dergelijke berichten te vertrouwen.

‘NVZ: acute basiszorg blijft basisvoorziening in ziekenhuis’

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft haar visie op de ‘acute zorg’ gepubliceerd in navolging van het rapport van Zorgverzekeraars Nederland, dat in het voorjaar gepresenteerd werd. De NVZ trekt in het acute zorg dossier samen op met zorgverzekeraars om in het belang van de patiënt het aanbod van acute zorg zo goed mogelijk te organiseren. Dat betekent dat volgens de NVZ de complexe spoedeisende zorg zo veel mogelijk geconcentreerd kan worden, een beweging die al in gang gezet is. Echter, deze vorm van spoedeisende zorg beslaat 5% van de totale acute zorg. Uit onderzoek, dat in opdracht van de NVZ is gehouden, blijkt dat de overige spoedeisende zorg tot de basiszorg van elk ziekenhuis behoort en belangrijk is om de ziekenhuizen financieel gezond te houden.

In het voorjaar van 2013 is Twynstra Gudde gevraagd om in dit kader onderzoek te doen naar de onderbelichte aspecten van de concentratie en spreiding van de acute zorg. Het onderzoek belicht de betekenis van spoedeisende zorg vanuit het perspectief van patiënten en ziekenhuizen, waarin deskresearch, data-analyse en veldonderzoek gecombineerd zijn. Twynstra Gudde heeft onder andere de economische waarde van een SEH in beeld gebracht en licht geworpen op de belangrijke interne functie van de SEH-artsen en verpleegkundigen en de doelmatigheid van de samenwerking tussen HAP en SEH. Een belangrijke conclusie betreft de verdere concentratie van complexe specialistische spoedstromen, zonder de basis spoedzorg uit de ziekenhuizen weg te halen. Bij de afspraken tussen ziekenhuizen en verzekeraars is het belangrijk ook rekening te houden met regionale verschillen.
Al met al een prestigieuze opdracht voor Twynstra Gudde, waarin zij de NVZ van belangrijke input hebben voorzien voor de discussie rondom het thema ‘acute zorg’. Het opdrachtteam bestond uit Bram den Engelsen (begeleiding en onderzoek), Hein Abeln (begeleiding) en Maret van der Wees (onderzoek).
Links naar meer informatie over de onderzoeksresultaten en de rapporten, zijn hier te vinden:

 • http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/136935/SEH-nodig-voor-financieel-gezond-ziekenhuis.htm
 • http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/onderwerpen/acute-zorg

Bestuurders aan zet bij herinrichting ziekenhuiszorg

De inrichting van de ziekenhuiszorg verandert. Er ontstaat consensus over de komst van medisch specialistische netwerken, die samenwerken met centra voor nabije zorg. Maar hoe kom je van blauwdruk naar een werkende praktijk? En waar moeten bestuurders rekening mee houden?

Terwijl de zorgsector langzaam went aan een systeem van gereguleerde marktwerking verschijnen er blauwdrukken die doen denken aan planmatige aanbodsturing. De tekentafels van adviesorganen en onderzoeksinstituten produceren houtskoolschetsen van de inrichting van de ziekenhuiszorg, waarover steeds meer consensus ontstaat. Er komen ‘medisch specialistische netwerken’, die samenwerken met ‘centra voor nabije zorg’.

Wie medisch specialistische netwerken planmatig wil vormen, miskent de praktijk. Die netwerken zullen er wel komen, maar lang niet altijd overeenkomstig de blauwdruk. Ze zullen enerzijds ontstaan door een ingewikkeld proces van samenwerken aan concentratie en spreiding van complexe zorg, en anderzijds, voor het overige – overgrote – deel van de medisch specialistische zorg, door het marktspel van individuele aanbieders.
Bestuurders spelen een sleutelrol bij de nieuwe inrichting van de medisch specialistische zorg. Daarbij moeten ze vier dingen in acht nemen:
1. Samenwerken aan concentratie en spreiding is uiterst complex.
2. Een goed proces ontstaat niet vanzelf.
3. Het gaat niet alleen om samenwerken, maar ook om concurreren.
4. Zonder duidelijke strategie van tevoren word je geen speler, maar speelbal.

1. Samenwerken aan concentratie en spreiding is uiterst complex

Het vraagstuk van concentratie en spreiding van medisch specialistische functies is zeer actueel. Het betreft een belangrijk, maar in volume beperkt deel van de ziekenhuiszorg. Het gaat vooral om behandelingen die een hoge mate van complexiteit hebben en niet zo vaak voorkomen. Er is bijzondere expertise en vaak een bijzondere infrastructuur voor nodig. De dialoog en besluitvorming over concentratie en (landelijke en regionale) spreiding van dergelijke functies blijkt in de praktijk complex, zowel inhoudelijk als relationeel.

Inhoudelijk complex
Hoewel de blauwdrukken stellig zijn, is het in de praktijk inhoudelijk lastig om ze te vertalen in concrete oplossingen. Dat heeft te maken met een aantal, elkaar versterkende, elementen:

 • De medische criteria voor concentratie en spreiding van functies zijn nog in ontwikkeling. Er is nog veel onbekend en wat bekend is, is soms nog omstreden.
 • Er zijn verschillende soorten ziekenhuiszorg: acuut, chronisch, electief, laag complex, hoog complex.
 • De kwaliteitswinst van concentratie en spreiding is niet eenvoudig en eenduidig te bepalen.
 • De discussie raakt aan het bestaansrecht en het concept van het brede basisziekenhuis, zoals we dat in Nederland kennen.
 • Er is nog niet scherp in kaart gebracht welke opnamen en ingrepen niet meer kunnen plaatsvinden als een ziekenhuis niet meer over een SEH of IC beschikt.
 • Ziekenhuizen hebben, mede door de vele wijzigingen in de bekostiging, niet altijd scherp zicht op de aantallen verrichtingen, opbrengsten, kosten en marges.
 • De onderlinge relaties tussen specialismen moeten worden meegenomen, ook om zicht te krijgen op ‘domino-effecten’. Dat geldt te meer omdat steeds meer patiënten meerdere aandoeningen tegelijk hebben en omdat artsen en andere professionals vaker samenwerken in multidisciplinaire teams.
 • Het gaat niet alleen om de verrichtingen die een specialist uitvoert, maar om het gehele traject van diagnose en behandeling en de daarvoor benodigde (ondersteunde) professionals, apparatuur en faciliteiten.
 • De relatie tussen patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. Als bepaalde verrichtingen ergens niet meer worden gedaan, kan dat consequenties hebben voor opleiding en onderzoek.
 • De gedane investeringen in huisvesting, inventaris en apparatuur maken verplaatsing of afbouw van capaciteit er uit financieel oogpunt niet eenvoudiger op.
 • De mededingingsrechtelijke aspecten zijn niet altijd duidelijk. Wat mag er wel of niet van de NMa.

Niet alleen inhoudelijk, maar ook relationeel is concentratie en spreiding van ziekenhuiszorg complex:

 • Er zijn vele belanghebbenden bij betrokken: bestuurders, specialisten, patiënten, personeel, verzekeraars, interne toezichthouders, externe toezichthouders (NMa, NZa, IGZ), huisartsen, wetenschappelijke verenigingen, politici en overheidsbestuurders, media.
 • Er spelen meerdere belangen: imago, geld, relatie met andere stakeholders (macht c.q. afhankelijkheid). Daarbij is er een verschil tussen maatschappelijke belangen, belangen van ziekenhuizen, belangen van maatschappen en persoonlijke belangen.
 • Er is niet op voorhand sprake van vertrouwen tussen de verschillende partijen.
 • Meerdere spelers moeten wennen aan een andere invulling van hun rol. Verzekeraars worden opgeroepen om nu echt inhoud te geven aan hun regierol en gebruik te maken van hun inkoopmacht. Ziekenhuizen moeten enerzijds samenwerken in regionale infrastructuren, maar anderzijds concurreren. Traditionele grenzen tussen eerste en tweedelijn vervagen.
 • Groepsdynamiek en soms moeizame persoonlijke relaties dragen bij aan de complexiteit.

Wie zich rekenschap geeft van de inhoudelijke en relationele complexiteit van het thema concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties, gaat anders en met meer nuance en realiteitszin het proces in. Een deel van de inhoudelijke complexiteit laat zich niet op korte termijn oplossen. Maar concentratie en spreiding hoeft ook niet in één keer over de volle breedte bereikt te worden.

2. Een goed proces ontstaat niet vanzelf

Om de complexiteit hanteerbaar te maken schetsen wij hierna een procesaanpak, gebaseerd op onze praktijkervaringen. Deze aanpak doet recht aan de inhoudelijke en relationele complexiteit.

Initiatief nemen
Initiatieven om het vraagstuk van concentratie en spreiding van complexe zorg te bespreken kunnen van verschillende kanten komen. Eén of meerdere ziekenhuizen kunnen het voortouw nemen voor een verkenning. Mits maar duidelijk is dat het hier gaat om kwaliteit te borgen en te voldoen aan eisen van Inspectie of beroepsverenigingen, zijn er op voorhand geen mededingingsrechtelijke bezwaren. Het kan ook zijn dat zorgverzekeraars het initiatief nemen en zich opstellen als regisseur, in het belang van hun verzekerden. Hoewel ze soms ook initiatiefnemers zijn, kunnen politici en lokale en regionale overheidsbestuurders zich beter afzijdig opstellen en terughoudend te zijn in hun uitlatingen. Wat in hun ogen het beste is voor de lokale burger, is lang niet altijd het beste voor de patiënt.

Rond het nemen van het initiatief zoeken partijen elkaar informeel op, wordt er gepolst, worden geesten rijp gemaakt. Daarna komt het echte proces op gang. Dit is geen lineair proces, het kent loops, clashes, vertragingen en iteratiepunten. Door het op te knippen in fasen waarin gemeenschappelijkheid op deelgebieden bereikt moet worden, ontstaat er overzicht voor partijen. Uitgangspunt is dat er niet naar de volgende fase wordt gegaan voordat alle betrokkenen het eens zijn met de deelconclusies van de fase waarin zij op dat moment zitten.

Een gefaseerd proces
We onderscheiden in de praktijk de volgende fasen, waarbij inhoud en interactie en communicatie samengaan:

 • Verkennen. Dit is de eerste gezamenlijke fase. Hierin onderzoeken partijen met elkaar het vraagstuk van regionale concentratie en spreiding. Ziekenhuizen en verzekeraars ontwikkelen een gemeenschappelijke visie op de toekomst van de complexe medisch specialistische zorg in de regio en de relatie met andere vormen van zorg. Die visie dient fact-based te zijn en mede in samenspraak met andere stakeholders tot stand te komen. Partijen krijgen voorts zicht op zowel de eigen ambities en belangen als die van de andere betrokkenen, en op de context waarbinnen die zich manifesteren: wat leeft en speelt er in de regio en welke rol speelt de historie daarbij. Werkconferenties, voorbereid via individuele interviews en onderzoek naar o.a. de ontwikkeling van de zorgvraag, zijn bij de verkenning het geëigende middel.
 • Ontdekken. In deze fase gaat men vooral op zoek naar de quick wins en naar gemeenschappelijke belangen. Kunst is om je daarbij niet van de wijs te laten brengen door schijnbaar onoverbrugbare standpunten. Er wordt gewerkt aan gezamenlijke beelden bij het vraagstuk en de oplossingsrichting. ‘Nieuw denken’ is in deze fase van groot belang. Partijen moeten loskomen van het hier en nu. Het ziekenhuis zoals we dat nu kennen is niet maatgevend voor de toekomst. Tot op zekere hoogte moeten ‘ziekenhuisorganisatie’ en ‘ziekenhuislocatie’ worden losgekoppeld. De ‘eigen’ dokters kunnen ook op ‘andermans’ locatie werken. Het uitgangspunt moet zijn: de juiste behandeling, door de juiste professional, op de juiste plaats en op het juiste moment. Daarbij speelt e-health een steeds grotere rol. Het is verstandig om in deze fase werkgroepen rond deelthema’s te formeren en de resultaten te delen in één of meer bredere werkconferenties.
 • Overeenkomen. In deze fase formuleren partijen gezamenlijke opvattingen over richting en fasering van de concentratie en spreiding. Doel is het maken van afspraken op hoofdlijnen over inhoud en vorm. Uiteraard met inachtneming van juridische kaders. Dit is een fase van rijping, van interne onrust en externe druk, van stapjes vooruit en achteruit. Het niet-besprokene moet bespreekbaar worden gemaakt. Voordat men toe is aan een gezamenlijke werkconferentie zijn doorgaans bilaterale gesprekken en informele contacten nodig.
 • Vormgeven. In deze fase gaan partijen concreet met de inhoud en vorm van de oplossing aan de slag. Vanzelfsprekend doen zich op onderdelen meningsverschillen voor en moet men misschien opnieuw om de tafel. Doel is om te komen tot een werkbare inhoud en passende vorm.
 • Het meeste tempo wordt gemaakt door meerdere projectgroepen te formeren, uiteraard onder één regie.
 • Uitvoeren en monitoren. Nadat de afspraken echt uitgewerkt en geëffectueerd zijn in een tastbaar resultaat, moet dit resultaat overgedragen aan en uitgevoerd worden door de betreffende partijen. Voor de verzekeraars ligt er de rol om die uitvoering te monitoren en waar nodig initiatieven te nemen voor verbetering of vernieuwing.

3. Het gaat niet alleen om samenwerken, maar ook om concurreren

Het vraagstuk van concentratie en spreiding van complexe zorg krijgt momenteel veel aandacht, maar is ‘slechts’ één van de twee sporen die kunnen leiden tot medisch specialistische netwerken. Waar bij concentratie en spreiding samenwerking centraal staat, geldt bij het andere spoor het omgekeerde.

Dat tweede spoor betreft in volume het grootste deel van de medisch specialistische zorg en dat komt tot stand in de context van gereguleerde marktwerking. Waarbij de verzekeraars niet de regisseurs zijn, maar de inkopers en adviseurs van hun verzekerden, op zoek naar onderscheidende kwaliteit en doelmatigheid van individuele aanbieders. Aanbieders van medisch specialistische zorg moeten dan ook strategische keuzes maken wat betreft hun portfolio en positionering. Ze zullen hun zorgaanbod op een onderscheidende manier moeten richten op de zorgvraag van duidelijk gekozen doelgroepen. Ze moeten nadenken over proposities, speerpunten en specialisatie. Sommige aanbieders zullen daarbij kiezen voor schaalvergroting door fusie of overname, mits uit mededingingsoogpunt toegestaan. Ook is denkbaar dat aanbieders hun krachten bundelen rond een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld via een joint venture. Het bepalen van de eigen positie in relatie tot regionale centra voor nabije zorg, vormt ook onderdeel van het kiezen van een onderscheidende positionering in het marktspel.

4. Zonder duidelijke strategie van tevoren word je geen speler, maar speelbal

Voor aanbieders van medisch specialistische zorg is het dus schaken op twee borden tegelijk: samenwerken en concurreren. Het vergt bestuurlijke behendigheid én ondernemerschap. Er is echter een gemeenschappelijke noemer. Ziekenhuizen (bestuurders en medisch staf gezamenlijk) moeten inzicht ontwikkelen in hun portfolio, een toekomstvisie hebben en strategische keuzes maken wat betreft hun positionering. Ook zullen ze hun samenwerkingstrategie moeten bepalen. Ze moeten initiëren en pro-acteren in plaats van reageren en balanceren. Dat geldt uiteraard voor het marktspel, maar ook voor het samenwerkingspel. Wie als zorgaanbieder passief en richtingloos het proces van concentratie en spreiding ingaat, die wordt een speelbal van de ontwikkelingen.

Het is dus aan zorgbestuurders om te laten zien dat de tijd van aanbodgestuurde blauwdrukken niet terug hoeft te komen, om de zorg beter te maken. Zorgbestuurders zitten niet aan tekentafels, maar bevinden zich in de maatschappij, in de markt, en in de regio. Ze maken strategische keuzes, gericht op waardecreatie voor hun klanten. En ze doen dat in samenspel met andere zorgaanbieders. Waarbij men soms samen speelt, en soms tegen elkaar speelt. Met steeds een duidelijk doel voor ogen, en op basis van een heldere strategie.